KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119)
zwanym dalej ,,RODO”

Zarząd Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu informuje, iż:

1)

Administratorem danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą jest Spółdzielnia Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych ul. Orłowicza 109a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000140160, posiadająca numer NIP 886-10-01-991 oraz numer REGON 890241533, zwana dalej „Administratorem”;

2)

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 74-841-74-48 ; 74-666-14-14

3)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust 1. lit. a) RODO zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – przy wstępowaniu w poczet członków spółdzielni,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

4)

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez SBDJ pracownicy, podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5)

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów zawartych w Statucie Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu, dla których są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi.

6)

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresu wykonania żądania.

7)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8)

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu.

Informujemy, że na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to aby były zapisane w pamięci urządzenia.
Polityka prywatności | Polityka plików cookies