Działka budowlana na sprzedaż - przetarg

 

Lokalizacja: Wałbrzych, ul. Wiosenna 33

Powierzchnia: 589m²

Cena wywoławcza brutto 150.000,00zł (w tym 23% podatek VAT).

 

 

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

W WAŁBRZYCHU, UL. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA 109a

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ulicy Wiosennej 33 obręb 37 Rusinowa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 244/18 o pow. 589m² objętej księgą wieczystą nr SW1W/00060517/4. Działka sprzedawana jest z udziałem w pełni wykonanej wewnętrznej drodze osiedlowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 244/6 o pow. 4584m² objętej księgą wieczystą nr SW1W/00083746/5

 

Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Położona jest w częściowo zamieszkałym osiedlu domów jednorodzinnych. Do granicy działki zabudowane są przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącze wodociągowe oraz kablowe złącze energetyczne. W pasie drogowym istnieje sieć gazowa dla przyłącza gazowego.

 

Cena wywoławcza brutto 150.000,00zł (w tym 23% podatek VAT).

Wadium 7.500,00zł

 

I. Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych, ul: Mieczysława Orłowicza 109a

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co  najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Forma zbycia – własność. 

 

II. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie  wadium  w pieniądzu 7.500,00 PLN  ze  wskazaniem  nieruchomości,  na  rachunek Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu 

Nr: 09 1020 5095 0000 5802 0065 7163                   

w terminie do 1 sierpnia 2023r., aby tak wpłacone odpowiednio wcześniej, w dniu 3 sierpnia  2023r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu po dniu 10 lipca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału  w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.

 

III. Wpłacone wadium podlega: 

– zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie określonym przez organizatora przetargu,

– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu. Zarząd S.B.D.J. zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Zarząd Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

IV Informacje dodatkowe:

Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu  pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu: 09 1020 5095 0000 5802 0065 7163  odpowiednio wcześniej, tak, aby w chwili zawarcia umowy notarialnej środki pieniężne znajdowały się na rachunku Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu.  Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne, związane z  ustanowieniem służebności  oraz przygotowania dokumentacji.

Pełne ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych www.sbdj.pl . Bliższych informacji o przetargu udziela się telefonicznie pod nr 74-666 14 14 w godz. 8:00do 12:00 oraz pocztą elektroniczną list@sbdj.pl

Prezesowi przysługuje prawo unieważnienia i odwołania przetargu.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWY 

DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

Informujemy, że na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to aby były zapisane w pamięci urządzenia.
Polityka prywatności | Polityka plików cookies